Để việc tập luyện đạt hiệu quả cao hơn so với việc tập luyện...