Khả năng lưu trữ 500 bài hát và chống vô nước là hai trong...