“Sở hữu thân hình không được gọn cho lắm nên lúc nào mình cũng...