Ngoài tính năng massage chân, lưng, toàn cơ thể…khách hàng sau khi sử dụng...