Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 06 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại điều 55 Luật các tổ chức tín dụng.

Đọc những thông tin kinh tế – tài chính mới nhất trên FICA:

Theo đó, tổ chức tín dụng (TCTD) phải phối hợp với cổ đông, nhóm cổ đông liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn lập Kế hoạch khắc phục việc sở hữu vượt giới hạn, đảm bảo chậm nhất ngày 31/12/2015 tỷ lệ sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông liên quan tại các TCTD tuân thủ theo quy định (trừ trường hợp được Thủ tướng cho phép hoặc xử lý theo phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt).

Kể từ ngày 15/7, TCTD không được cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng mới cho cổ đông, nhóm cổ đông liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn hoặc người có liên quan của các cổ đông đó.

Sau thời hạn xử lý 31/12/2015 hoặc sau thời hạn trong phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt, cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan chưa đảm bảo tuân thủ giới hạn tỷ lệ sở hữu sẽ bị áp dụng các biện pháp:

Thứ nhất, không chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc trong trường hợp nhân sự là cổ đông, thuộc nhóm cổ đông liên quan hay người đại diện vốn góp.

Thứ hai, không xem xét đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn tại TCTD đó.

Thứ ba, cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn không được tăng số lượng cổ phần nắm giữ tại TCTD dưới mọi hình thức; chưa được nhận cổ tức bằng tiền mặt đối với số cổ phần nắm giữ vượt giới hạn cho đến khi đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, hiện vẫn có 5/33 ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) có cá nhân sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 5% vốn điều lệ; có 5/33 ngân hàng TMCP là tổ chức sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 15% vốn điều lệ; có 8/33 ngân hàng TMCP có nhóm cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 20% vốn điều lệ.

An Hạ

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”http://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/7f7074d232.jpeghttp://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/7f7074d232-150x150.jpegadminKinh doanh
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 06 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại điều 55 Luật các tổ chức tín dụng.Đọc những thông tin kinh tế -...