Đại Việt Sport – Giáng sinh là một trong những dịp trao cho nhau...